In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Met betrekking tot de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het ontslagrecht, het arbeidsrecht rond tijdelijke contracten en de WW veranderd. Zo wordt de maximale duur van de WW tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 (met een maand per kwartaal) ingekort tot 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat voor de eerste tien jaar een werknemer per gewerkt jaar een maand WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd. De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) wordt vanaf 1 januari 2016 stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. De opbouw van het recht op een loongerelateerde WGA-uitkering verloopt hetzelfde als de opbouw van de WW. Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Voorts is de werkgever verplicht om vanaf 1 januari 2016 het deel van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal over te maken. Contante betalingen zijn mogelijk voor het deel van het loon boven het wettelijk minimumloon. Uitgesloten van deze verplichting is de werkgever met een werknemer die minder dan vier dagen per week dienstverlening aan huis verricht. Op de loonstrook dient een (on)kostenvergoeding gespecificeerd te worden als het wordt gepresenteerd als een deel van het (minimum)loon. Zodoende kan worden vastgesteld of het gaat om een vergoeding die wel of niet mag worden gerekend tot het minimumloon. Per 1 januari 2016 wordt gestart met openbaarmaking van inspectiegegevens met betrekking tot de Wml, Wav en Waadi. Het doel van deze openbaarmaking is de naleving van deze wetten te bevorderen, bij te dragen aan de legitimering van het handelen van de toezichthouder en transparantie te verschaffen over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt.

Het is voor de werknemer mogelijk om aanpassing van de werktijden, arbeidsplaats en arbeidsduur te vragen aan de werkgever. Met betrekking tot het verzoek aanpassing werkrooster kan de werkgever dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Met betrekking tot het aanpassen van de arbeidsplaats (thuiswerken) kan de werkgever weigeren maar dan dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer. Werknemers kunnen tot slot een verzoek indienen om de contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang).

De maximale transitievergoeding is verhoogd waarbij per 1 januari 2016 het maximale bedrag dat de werknemer kan ontvangen aan transitievergoeding is verhoogd van € 75.000 naar € 76.000.

Zo zijn er ook veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemers waaronder een kortere loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Voor 1 januari 2016 hadden AOW-gerechtigde werknemers net zo lang als niet-AOW- gerechtigde werknemers recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Per 1 januari 2016 hebben AOW-gerechtigde werknemers nog maar 13 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Mogelijk dat deze periode op een later moment verder wordt verkort tot zes weken. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de inperking van de loondoorbetalingsverplichting tot dertien weken. Met ingang van 1 januari 2016 is ook de ontslagbescherming van AOW-gerechtigde werknemers verminderd waarbij de periode waarin het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid geldt dertien weken is.

Het arbeidsrecht is de laatste tijd aan veel verandering onderhevig en het einde is daarvan nog niet in zicht. Indien er sprake is van een arbeidsrechtelijk conflict of indien u wilt weten wat voor rechten en verplichtingen u als werkgever of werknemer heeft na alle doorgevoerde veranderingen neem dan contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten.