Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een besluit van de overheid. Denk hierbij aan een boete in het kader van verkeershandhaving, milieuvergunningen, bouwrecht waaronder bouwvergunningen, aanlegvergunningen, handhavingsbeleid maar ook sociaal zekerheidsrecht zoals het recht van de burger op een bepaalde uitkering zoals een uitkering volgens de Wet werk en bijstand of het aanvragen van subsidies.

Soms neemt de overheid een besluit waar men het niet mee eens is of wordt er besloten tot handhaving met alle gevolgen van dien. In het bestuursrecht zijn er waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de burger wordt beschermd tegen onrechtmatige besluiten. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Bovendien zijn er algemene beginselen van behoorlijk bestuur die de burger beogen te beschermen waarvan de meest bekende zijn; het legaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het motiveringsbeginsel.

Net als in het privaatrecht heeft ook het bestuursrecht een formeel procesrechtelijk en een materieel deel maar deze regels worden strikter gehanteerd. De overheid is gebonden aan regels en ongeschreven recht om de burger te beschermen. Op het moment dat er een besluit wordt genomen waar u het niet mee eens bent dan kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Eveneens staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen. Wacht niet te lang met het indienen van bezwaar want op het moment dat de termijn (meestal zes weken) is gepasseerd dan is het besluit onherroepelijk geworden. Mocht de termijn te kort zijn om inhoudelijk verweer te voeren dan is het altijd mogelijk om een pro forma bezwaar in te dienen waarbij het bestuursorgaan de burger de gelegenheid moet geven om binnen een bepaalde termijn alsnog de inhoudelijke bezwaren aan te dragen.

Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met een besluit neem dan contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten.