Het jeugdrecht heeft een bijzondere plaats in ons rechtssysteem. Zo komen minderjarigen tussen de twaalf en achttien jaren die een strafbaar feit plegen in aanraking met het jeugdstrafrecht. Onder bijzondere omstandigheden kunnen meerderjarigen tot drieëntwintig jaren nog onder het jeugdstrafrecht worden berecht. Onze advocaten kunnen u precies informeren hoe en onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk is. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht sluiten het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht (commune strafrecht) beter op elkaar aan. Overigens is het ook een mogelijkheid voor de rechter om voor minderjarigen van zestien en zeventien jaren het commune strafrecht toe te passen.

Onder het jeugdrecht zijn er mogelijkheden tot herstel waaronder de Halt afdoening. Deze Halt-straf geeft minderjarigen de kans hun fout recht te zetten. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden aan de slachtoffers en eventuele schade te vergoeden. Voor een verwijzing naar Halt gelden enkele voorwaarden, waaronder het gegeven dat het om een licht strafbaar feit moet gaan en de minderjarige dient zelf zijn instemming te geven. Een doorverwijzing naar Halt is in een vrijwillige kader en dient om een strafmaatregel te voorkomen. Een positief afgeronde Halt afdoening wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een minderjarige krijgt dus geen ‘strafblad’, daarentegen dient wel opgemerkt te worden dat wanneer een minderjarige een Halt-straf weigert of niet afrondt en zijn zaak wordt doorgestuurd naar de officier van Justitie, dan volgt over het algemeen wel opname in de justitiële documentatie indien het feit bewezen wordt verklaard.

Er zijn verschillende manieren waarop de officier van justitie tot strafvervolging kan overgaan waaronder bijvoorbeeld een boete. De rechter of de officier van justitie bepalen de daadwerkelijke hoogte van de boete. Zo is er ook de mogelijkheid van een taakstraf of leerstraf of een combinatie van beide. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt minderjarigen met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en 480 uur voor een leerstraf (of een combinatie van een leerstraf en werkstraf). De rechter kan naast de taakstraf ook een boete of jeugddetentie van maximaal drie maanden opleggen, wat uiteraard een zeer ingrijpende straf is. Om daarin te voorzien bestaat eveneens de mogelijkheid van een gedragsbeïnvloedende maatregel. Een gedragsbeïnvloedende maatregel bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De minderjarige moet dan training volgen om bijvoorbeeld om te gaan met de gevaren van drugs of alcohol. De jeugdreclassering voert toezicht en begeleiding uit bij jongeren en jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente er verantwoordelijk voor dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren.

Bij jeugddetentie komen minderjarigen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie kan maximaal twee jaren duren voor minderjarigen in de leeftijd van zestien tot zeventien jaren. Voor minderjarigen tussen de twaalf en vijftien jaren is dat maximaal één jaar. In een justitiële jeugdinrichting dienen de minderjarigen zich te melden voor school en zijn er cursussen beschikbaar zoals sociale vaardigheden en woedebeheersing. Mochten de minderjarigen een (specifieke) opleiding/werk bezigen dan bestaat er nog de mogelijkheid van nachtdetentie waarbij zij overdag naar school gaan en buiten schooltijd en ’s nachts in een justitiële jeugdinrichting daar verblijven. Op die manier kunnen ze hun opleiding blijven volgen of hun werk blijven doen.

Een bijzondere straf betreft de PIJ-maatregel die is ontwikkeld voor minderjarigen met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening (PIJ-maatregel). Met een PIJ-maatregel kan een minderjarige in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. De minderjarige krijgt dan een intensieve behandeling en begeleiding om herhaling van het misdrijf te voorkomen. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van deze maatregel. Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met het jeugdrecht neem dan tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Tijdens dit gesprek zal er een juridische afweging worden gemaakt waarbij er een voortdurende wisselwerking plaats vindt tussen theorie en praktijk. Uiteraard zijn de (pleeg)ouders, begeleiding van harte welkom.