Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht waarbij Staal & Van Haarst Advocaten zich in de loop der jaren heeft gespecialiseerd. Het sociale zekerheidsstelsel is er om te garanderen dat er sprake is van inkomen en/of verzorging ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid middels werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.

Het sociaal zekerheidsrecht kan derhalve worden onderverdeeld in sociale verzekeringen en voorzieningen waarbij als grove maatstaf kan worden genomen dat er met betrekking tot de sociale voorzieningen geen premies verschuldigd zijn, ze worden geheel uit de algemene middelen van het Rijk gefinancierd. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Hierin zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) als het ware samengevoegd. Dit houdt in dat sinds 1 januari 2015 alle bijstandsgerechtigden te maken krijgen met dezelfde arbeidsverplichtingen. Bovendien moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Een veelgehoorde opmerking bij ons op kantoor is dat veel bijstandsgerechtigden zich geconfronteerd zien met de kostendelersnorm doordat zij hun woonkosten delen.

Een andere belangrijke wijziging is dat sinds 1 januari 2015 alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht hebben op Wajong. Het UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Er is dus een gerede kans dat u geconfronteerd wordt met een voor u negatief besluit.

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen personen meer in de sociale werkvoorziening instromen, ondanks een Wsw-indicatie. Let wel! Bestaande Wsw’ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris en tot die tijd blijft de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) bestaan totdat de laatste Wsw’er met pensioen gaat.

Op het moment dat u wordt geconfronteerd met een bestuurlijke handeling, bijvoorbeeld; schending van de inlichtingenplicht met een boete of stopzetting van de uitkering tot gevolg, dan dient u actie te ondernemen. Wacht niet te lang met het indienen van bezwaar want op het moment dat de termijn (meestal zes weken) is gepasseerd dan is het besluit onherroepelijk geworden. Wees er eveneens op bedacht dat een boete en/of een terugvordering vaak twee verschillende besluiten zijn waartegen bezwaar aangetekend moet worden. Mocht de termijn te kort zijn om inhoudelijk verweer te voeren dan is het altijd mogelijk om een pro forma bezwaar in te dienen waarbij het bestuursorgaan de burger de gelegenheid moet geven om binnen een bepaalde termijn alsnog de inhoudelijke bezwaren aan te dragen. Hangende een bezwaar- of beroepsprocedure is het ook mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen waarin wordt vooruit gelopen op de procedure in hoofdzaak. Een spoedeisende beslissing kan noodzakelijk zijn om in uw, en eventueel die van uw kinderen, levensonderhoud te voorzien.

Met betrekking tot de sociale (werknemers)verzekeringen kan Staal & Van Haarst u in een juridisch conflict terzijde staan. Voor de goede orde betreffen dit de navolgende werknemersverzekeringen (verplicht voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt):

  • Ziektewet;
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Wet Inkomen en Arbeid (WIA).