Het is een veel gehoorde klacht dat advocaten onbetaalbaar zijn en dat er op basis van “uurtje factuurtje” vaak torenhoge rekening worden gepresenteerd. Staal & Van Haarst Advocaten staat voor een heldere en overzichtelijk kostenstructuur waarbij, voor zover mogelijk, vaste prijzen gehanteerd worden, zodat u tenminste weet waar u aan toe bent.

In de advocatuur is het niet mogelijk om op basis van no-cure- no-pay te werken (behalve bij de letselschade praktijk) maar er zijn wel andere mogelijkheden om op basis van resultaat tot afspraken te komen. Zo bijvoorbeeld bij de incassopraktijk:

Staal & Van Haarst Advocaten biedt u de mogelijkheid om op basis van resultaat uw niet-betaalde facturen te incasseren. Bij een succesvolle incasso betaalt u als honorarium een percentage van het geïncasseerde bedrag volgens het onderstaande incassotarief. Bij een negatief resultaat betaalt u géén honorarium en géén kosten. Het incassotarief is afgeleid van het voorheen geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Getrapte opbouwSommaPercentage
over de eerste€ 3.000,0015%
over het meerdere tot€ 6.000,0010%
over het meerdere tot€ 15.000,008%
over het meerdere tot€ 60.000,005%
over het meerdere boven€ 60.000,003%

Zodra wij uw incasso hebben ontvangen met de door ons verzochte gegevens zal de schuldenaar schriftelijk worden gesommeerd om de openstaande factuur, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten (WIK) binnen een bepaalde termijn te voldoen.

Indien het incasso traject uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leidt dan zal met u worden besproken of u het wenselijk acht een gerechtelijke procedure te starten. Om uw rekening betaald te zien zult u naar de rechter moeten stappen. Afhankelijk van de hoogte van de vordering, de relatie met de schuldenaar en specifieke wensen staan er ook verschillende mogelijkheden tot uw beschikking zoals conservatoir beslag of een faillissementsaanvraag. Voor alle processuele handelingen op onderstaande rechtsgebieden hanteert Staal en Van Haarst Advocaten scherpe tarieven

Handelsrecht:

Faillissementsverzoek€ 500,00
Conservatoir beslag€ 500,00
Executiegeschil€ 750,00
Aanvraag toelating WSNP (schuldsanering)€ 450,00
Incassoprocedure€ 750,00

Personen- en familierecht:

Alimentatie€ 750,00
Echtscheiding op eenzijdig verzoek€ 1.000,00
Echtscheiding op gezamenlijk verzoek€ 1.500,00
Voorlopige voorziening (hangende echtscheiding)€ 750,00
Ontbinding na scheiding van tafel en bed€ 750,00
Beëindiging samenwonen€ 750,00
Ouderlijk gezag€ 750,00
Omgangsregeling€ 750,00
Ondertoezichtstelling€ 500,00
Adoptie€ 750,00
Gerechtelijke vaststelling vaderschap€ 750,00
Ontkenning vaderschap€ 750,00
Voornaamswijziging€ 500,00
Curatele/onderbewindstelling/mentorschap€ 500,00

Arbeidsrecht:

Nietig ontslag€ 1.000,00
Kennelijk onredelijk ontslag€ 1.000,00
Ontslagvergunning€ 750,00
Ontbinding arbeidsovereenkomst€ 450,00
Loonvordering€ 1.000,00
Bedrijfsongeval€ 1.000,00

Bestuursrecht:

Bezwaarschrift€ 450,00
Voorlopige voorziening (hangende bezwaar)€ 750,00
Beroepschrift€ 750,00

Huur- woonrecht:

Beëindiging huurovereenkomst€ 1.000,00
Onderhoud door verhuurder€ 1.000,00
Wet huurprijzen woonruimte€ 750,00
Geschil (ver)huur woonruimte€ 450,00
Geschil (ver)huur bedrijfsruimte€ 750,00
Straat- en contactverbod€ 750,00

Uiteraard is het ondoenlijk om alle juridische geschillen in een tabel te vatten maar in goed overleg is Staal en Van Haarst advocaten bereid om voor elk juridisch geschil tot een tarief te komen. Let wel: in iedere zaak zal een opslag van 6 % in rekening worden gebracht voor administratie- en kantoorkosten (zoals telefoonkosten, kopieerkosten e.d.).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, griffierechten en niet genoemde kosten, zoals bijvoorbeeld kosten die in onderling overleg gemaakt worden waaronder eventueel het inschakelen van derden (accountant, notaris, schade-expert). Indien u meer informatie wenst over onze tarieven kunt u contact met ons opnemen op nummer 0597-431996 of per e-mail info@advocaten-winschoten.nl.